Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01.DonCapMoiDDK_GPP.doc
  
1/5/2019 4:02 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
1
66
02.DonCapLai_DieuChinhDDK_GPs.doc
  
1/5/2019 4:04 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
2
67
04.DanhMucDDK_GPs.doc
  
1/5/2019 3:54 PMNo presence informationvuu tan tienDanh mục tài liệu GPs (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
4
63
05.DanhMucTTBDDK_GPs.doc
  
1/5/2019 3:56 PMNo presence informationvuu tan tienDanh mục trang thiết bị GPs (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
5
64
06.DSNhanSuDDK_GPs.doc
  
1/5/2019 4:01 PMNo presence informationvuu tan tienBảng kê khai nhân sự GPs (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
6
65
07.BanVeDDK_GPs.doc
  
1/5/2019 4:05 PMNo presence informationvuu tan tienBản vẽ sơ đồ GPs (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
7
68
08.TaiLieuKiemSoatDDK_GPs.doc
  
1/5/2019 4:06 PMNo presence informationvuu tan tienTài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
8
69
1. DonCapMoi_CCD.doc
  
7/12/2018 9:19 AMSystem AccountĐơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
1
48
1. DonCapMoi_CCKBCB.doc
  
5/12/2018 3:36 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
32
10. DonThayDoiQLCMi_GPHDKBCB.doc
  
5/12/2018 3:20 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
23
12. BangDiemDDK_GPP_NhaThuoc.doc
  
7/11/2018 8:35 AMNo presence informationvuu tan tienDanh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Nhà thuốc (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
56
13. BangDiemDDK_GPP_QuayThuoc.doc
  
7/11/2018 8:34 AMNo presence informationvuu tan tienDanh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Quầy thuốc (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
55
14. BangDiemDDK_GPP_TYT.doc
  
7/11/2018 8:34 AMNo presence informationvuu tan tienDanh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Tủ thuốc trạm y tế (Liên thông)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
54
16. DanhGiaDinhKy.doc
  
7/11/2018 8:29 AMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPPMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
33
2. DonCapLai_CCD.doc
  
5/12/2018 3:57 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
46
2. XacNhanThucHanh.doc
  
5/12/2018 3:34 PMNo presence informationvuu tan tienVăn bản xác nhận quá trình thực hànhMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
31
3.  DonCapLaidoMat_CCKBCB.doc
  
5/12/2018 3:31 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do mất, hỏng, thu hồi Điểm a, b)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
29
3. DonDieuChinh_CCD.doc
  
5/12/2018 3:57 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
45
4. DonCapLaiThuHoi_CCKBCB.doc
  
5/12/2018 3:30 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do thu hồi)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
28
4. GiayXacNhan_THCM.doc
  
1/5/2019 4:25 PMNo presence informationvuu tan tienGiấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
2
47
5. DonCapMoi_CNDDK.doc
  
5/12/2018 3:55 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
44
5. SoYeuLyLich.doc
  
5/12/2018 3:33 PMNo presence informationvuu tan tienSơ yếu lý lịch (tự thuật)Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
30
6. DonCapBoSung_CCKBCB.doc
  
5/12/2018 3:29 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trongMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
27
6. DonCapLai_CNDDK.doc
  
5/12/2018 3:55 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
43
7. DonCapThayDoi_CCKBCB.doc
  
5/12/2018 3:29 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trongMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
26
7. DonDieuChinh_CNDDK.doc
  
5/12/2018 3:53 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm2
42
8. DonCapMoi_GPHDKBCB.doc
  
5/12/2018 3:28 PMNo presence informationvuu tan tienĐơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
25
9. BanKeKhai_GPHDKBCB.doc
  
5/12/2018 3:21 PMNo presence informationvuu tan tienBản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhMẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh1
24
CCD.PDF
  
11/11/2019 8:04 PMNo presence informationvuu tan tienCấp chứng chỉ hành nghề dượcHỒ SƠ MẪU15
5
74
CCKBCB_BoSung.PDF
  
11/11/2019 1:46 PMNo presence informationvuu tan tienCấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhHỒ SƠ MẪU15
3
72
1 - 30Next