Đóng   Liên kết

Đóng   Quy trình một cửa

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRỈNH TỰ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ đến các phòng chức năng để giải quyết

3

Các phòng chức năng có trách nhiệm giải quyết hồ sơ, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lệ phí theo qui định của pháp luật

5

Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn, Bộ phận tiếp nhận và kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRỈNH TỰ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ đến các phòng chức năng để giải quyết

3

Các phòng chức năng có trách nhiệm giải quyết hồ sơ, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lệ phí theo qui định của pháp luật

5

Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn, Bộ phận tiếp nhận và kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

 

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn