Đóng   Liên kết

Đóng   Quy trình thực hiện cơ chế "Một cửa" tại Cơ quan Sở Y tế

 

  1. Các Doanh nghiệp, cá nhân,  đơn vị sản xuất KD liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  2. Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ đến các bộ phận chức năng để giải quyết.
  3. Các bộ phận liên quan có trách nhiệm giải quyết trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và trả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lệ phí theo qui định của pháp luật.
  5. Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì Bộ phận tiếp nhận và kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.

    

Qui trình

 

        - Các Doanh nghiệp, cá nhân

                  - Đơn vị sản xuất, KD.

                                                                                               

                                                           ( 1 )

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

( Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận )

           ( 5 )             ( 2 )  

Bộ phận chuyên môn : Xem xét lại

hồ sơ, in ấn, lưu vào hồ sơ quản lý.

 

       ( 4 )             ( 3 )

 

Trình lãnh đạo ký

 

 

  1. Các Doanh nghiệp, cá nhân,  đơn vị sản xuất KD liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  2. Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ đến các bộ phận chức năng để giải quyết.
  3. Các bộ phận liên quan có trách nhiệm giải quyết trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và trả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lệ phí theo qui định của pháp luật.
  5. Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì Bộ phận tiếp nhận và kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.

    

Qui trình

 

        - Các Doanh nghiệp, cá nhân

                  - Đơn vị sản xuất, KD.

                                                                                               

                                                           ( 1 )

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

( Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận )

           ( 5 )             ( 2 )  

Bộ phận chuyên môn : Xem xét lại

hồ sơ, in ấn, lưu vào hồ sơ quản lý.

 

       ( 4 )             ( 3 )

 

Trình lãnh đạo ký

 

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn