Đóng   Liên kết

Đóng   Phòng Quản lý hành nghề

 I. Nhiệm vụ

1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của Bộ Y tế và các ngành liên quan trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
 
2. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (các loại hình hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp; các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược tư nhân) theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
3. Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, Phòng Y tế huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
 4. Triển khai và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi thẩm quyền Sở Y tế:
 - Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược (gọi tắt là giấy phép) theo quy trình, để các cơ sở được phép hành nghề theo quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 - Hậu kiểm các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hợp pháp. Nội dung hậu kiểm bao gồm thời hạn sử dụng của giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, chấp hành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hành nghề y, dược theo sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.
 
5. Đề xuất với Ban giám đốc Sở Y tế đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
 
6. Tư vấn, hướng dẫn cơ sở hành nghề về các vấn đề đầu tư hành nghề y dược tư nhân: quy trình, thủ tục, nhân sự và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
 
7. Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong hệ thống y dược tư nhân để góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
8. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, sao lục các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng khi được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Y tế.
 
9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cấp phép. Thực hiện quy trình ISO hành chính công. Lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác liên quan đến hành nghề y, dược tư nhân nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, soạn thảo văn bản liên quan.
 
10. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động hành nghề y, dược tư nhân thuộc phạm vi hoạt động  cho Giám đốc Sở Y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các  ngành liên quan, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.
 
11. Phối hợp với Hội nghề nghiệp, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; quản lý người hành nghề y, dược tư nhân sau cấp phép; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn những quy định chuyên môn, nghiệp vụ cho người hành nghề y dược tư nhân.
 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

II. Lãnh đạo Phòng Quản lý Hành nghề 

1. Trưởng phòng

Họ và Tên:  Lê Quang Ánh
 
 Ngày tháng năm sinh: 23/02/1964

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Chức vụ:

o        Chính quyền: Trưởng Phòng Quản lý hành nghề

Trình độ:

o        Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
 
o        Chính trị: Cao cấp

o        Ngoại ngữ: B Anh văn

Điện thoại:

o        Cơ quan: 0613 943766
 
o      Email: anhlq.syt@dongnai.gov.vn

 
 
 

2. Phó Trưởng phòng

 

§         Họ và Tên:   Nguyễn Thị Lan

§         Ngày tháng năm sinh: 19/12/1967

§         Quê quán: Bắc Giang

§         Chức vụ:

o        Chính quyền: Phó Trưởng Phòng Quản lý hành nghề

§         Trình độ:

o        Chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa cấp I

o        Chính trị: Cao cấp

o        Ngoại ngữ: B Anh văn

§         Điện thoại:

o        Cơ quan: 0613 943766
 
o      Email: lannt2@dongnai.gov.vn

 
 
 

3. Phó Trưởng phòng

 

 • Họ và tên:  Dương Hồng Danh

 • Ngày tháng năm sinh: 1968

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Chức vụ: 

  • Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra Sở

 • Trình độ:

  • Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

  • Chính trị: Cử nhân

  • Ngoại ngữ: B Anh văn

  • Tin học: B

 • Điện thoại:

  • Cơ quan:               0613 846848               

    

  • Email:                     danhdh@dongnai.gov.vn

 
 
 

 

 I. Nhiệm vụ

1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của Bộ Y tế và các ngành liên quan trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
 
2. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (các loại hình hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp; các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược tư nhân) theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
3. Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, Phòng Y tế huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
 4. Triển khai và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi thẩm quyền Sở Y tế:
 - Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược (gọi tắt là giấy phép) theo quy trình, để các cơ sở được phép hành nghề theo quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 - Hậu kiểm các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hợp pháp. Nội dung hậu kiểm bao gồm thời hạn sử dụng của giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, chấp hành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hành nghề y, dược theo sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.
 
5. Đề xuất với Ban giám đốc Sở Y tế đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
 
6. Tư vấn, hướng dẫn cơ sở hành nghề về các vấn đề đầu tư hành nghề y dược tư nhân: quy trình, thủ tục, nhân sự và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
 
7. Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong hệ thống y dược tư nhân để góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
8. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, sao lục các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng khi được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Y tế.
 
9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cấp phép. Thực hiện quy trình ISO hành chính công. Lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác liên quan đến hành nghề y, dược tư nhân nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, soạn thảo văn bản liên quan.
 
10. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động hành nghề y, dược tư nhân thuộc phạm vi hoạt động  cho Giám đốc Sở Y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các  ngành liên quan, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.
 
11. Phối hợp với Hội nghề nghiệp, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; quản lý người hành nghề y, dược tư nhân sau cấp phép; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn những quy định chuyên môn, nghiệp vụ cho người hành nghề y dược tư nhân.
 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

II. Lãnh đạo Phòng Quản lý Hành nghề 

1. Trưởng phòng

Họ và Tên:  Lê Quang Ánh
 
 Ngày tháng năm sinh: 23/02/1964

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Chức vụ:

o        Chính quyền: Trưởng Phòng Quản lý hành nghề

Trình độ:

o        Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
 
o        Chính trị: Cao cấp

o        Ngoại ngữ: B Anh văn

Điện thoại:

o        Cơ quan: 0613 943766
 
o      Email: anhlq.syt@dongnai.gov.vn

 
 
 

2. Phó Trưởng phòng

 

§         Họ và Tên:   Nguyễn Thị Lan

§         Ngày tháng năm sinh: 19/12/1967

§         Quê quán: Bắc Giang

§         Chức vụ:

o        Chính quyền: Phó Trưởng Phòng Quản lý hành nghề

§         Trình độ:

o        Chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa cấp I

o        Chính trị: Cao cấp

o        Ngoại ngữ: B Anh văn

§         Điện thoại:

o        Cơ quan: 0613 943766
 
o      Email: lannt2@dongnai.gov.vn

 
 
 

3. Phó Trưởng phòng

 

 • Họ và tên:  Dương Hồng Danh

 • Ngày tháng năm sinh: 1968

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Chức vụ: 

  • Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra Sở

 • Trình độ:

  • Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

  • Chính trị: Cử nhân

  • Ngoại ngữ: B Anh văn

  • Tin học: B

 • Điện thoại:

  • Cơ quan:               0613 846848               

    

  • Email:                     danhdh@dongnai.gov.vn

 
 
 

 
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn