Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Yes
9
Yes90Cải cách hành chính90Yes
  
No
1
Yes82Nghiên cứu khoa học57Yes
  
No
5
Yes57Yes
  
No
1
Yes79Quản lý hành nghề53Yes
  
No
1
Yes78Quản lý hành nghề53No
  
No
2
Yes53Yes
  
No
1
Yes77Quản lý hành nghề53Yes
  
Yes
1
Yes83Yes
  
Yes
7
Yes52Yes
  
No
5
Yes85No
  
No
1
Yes81Nghiên cứu khoa học57Yes
  
No
4
Yes51No
  
Yes
6
Yes84Yes
  
Yes
1
Yes54Yes
  
No
7
No44Yes
  
No
1
Yes80Quản lý hành nghề53Yes
  
Yes
8
Yes50Yes