Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn phòng Sở Y tế

I. Nhiệm vụ:

1. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Giám đốc Sở Y tế:

a) Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế;

b) Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Điều phối hoạt động của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Sở Y tế;

d) Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của Sở Y tế và của ngành theo sự phân công của Ban Giám đốc Sở.

e) Tiếp nhận việc đăng ký, theo dõi, đôn đốc các Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

f) Là đầu mối thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế và là đầu mối quản lý ISO hành chính công của Sở Y tế.

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Sở Y tế.

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong cơ quan;

b) Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng các quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tại các trực đơn vị thuộc Sở Y tế;

c) Tổ chức thực hiện công tác quản trị, bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công việc của Ban Giám đốc Sở Y tế và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức tại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế theo các quy định của pháp luật, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự an toàn cơ quan Sở.

d) Tổ chức y tế cơ quan và thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản trị.

e) Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô để phục vụ cho công tác của Sở.

f) Thực hiện việc tiếp khách và hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo toàn ngành do Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức và các công việc đột xuất khác có liên quan;

g) Làm đầu mối phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công đoàn ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, và các đối tượng chính sách trong cơ quan Sở.

3. Công tác công nghệ thông tin:

a) Xây dựng và quản lý cổng thông tin điện tử (website) của Sở Y tế;

b) Xây dựng mạng máy tính nội bộ (Lan), mạng điện thoại của Sở Y tế. Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng nội bộ; làm đầu mối quản lý về kỹ thuật cấp phát, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học của Sở Y tế;

c) Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng nội bộ, phần mềm phục vụ công tác, diều hành và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Y tế.

d) Làm đầu mối triển khai Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước ngành y tế.

4. Thực hiện công tác pháp chế

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật liên quan ngành y tế; thực hiện công tác xây dựng pháp luật và văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật (gọi chung là văn bản pháp luật); tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật; kiểm tra văn bản pháp luật, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chính sách cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

5. Tổ chức thực hiện các công tác khác:

a) Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức Sở Y tế.

b) Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong việc cải cách hành chính ngành y tế và phòng chống thảm họa;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và Nội quy cơ quan;

d) Tổ chức thực hiện và huấn luyện tự vệ cơ quan, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan Sở.

e) Quản lý vật tư, tài sản của Sở Y tế theo các quy định

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

II. Lãnh đạo Văn phòng Sở

1. Chánh Văn phòng

Họ và Tên:   Lưu Văn Dũng

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1966

Quê quán: Hải Dương

Chức vụ:

Chính quyền: Chánh Văn phòng Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: B

Điện thoại:

Cơ quan: 02513 943262

Email: dunglv.syt@dongnai.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng

Họ và Tên:   Lương Quỳnh Trang

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1980

Quê quán: Bắc Giang

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

Chính trị: 

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: B

 Điện thoại:

Cơ quan: 02513. 943964 

 Email: tranglq@dongnai.gov.vn​

3. Phó Chánh Văn phòng

Họ và Tên:   Ngô Hữu Tâm

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1983

Quê quán: Đồng Nai

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật

Chính trị: Trung cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: Cử nhân

 Điện thoại:

Cơ quan: 02513. 941770 

 Email: tamnh.syt@dongnai.gov.vn​


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn