Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Phòng Tổ chức Cán bộ

A. Nhiệm vụ
I. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về lĩnh vực tổ chức bộ máy ngành y tế.
1.Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở Y tế; 
b) Dự thảo các Đề án thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh;
c) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế theo quy định của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quản lý công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
d) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành các Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế theo quy định phân cấp quản lý.
e) Tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo, Đoàn Kiểm tra.
f) Hướng dẫn tổ chức thực hiện xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong tỉnh.
g) Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.
h) Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị của Trung ương và địa phương trong lĩnh vực quản lý, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách.
II. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế về quản l‎ý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế:
a) Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế ngành y tế hàng năm theo định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực; theo dõi biên chế kế hoạch, thực hiện công tác giao và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.
b) Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: công chức, viên chức lãnh đạo; công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và công chức, viên chức có chức danh khác.
c) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các đào tạo khác cho nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo, sử dụng nhân lực y tế của tỉnh.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.
e) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
f) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, kỷ luật, cách chức, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, chuyển ngạch, chuyển loại, giải quyết chế độ hưu trí, mất sức, thôi việc và các chế độ khác liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức có các chức danh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế theo quy định phân cấp quản ‎lý.
g) Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan, du lịch ở trong nước và ngoài nước. 
h) Tổ chức việc xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý. 
i) Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế về tiền lương, các chế độ phụ cấp.
j) Giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.
k) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và thực hiện báo cáo việc kê khai tài sản theo quy định.
B. Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ
1. Trưởng phòng
Họ và Tên:     Hà Đức Minh
Ngày tháng năm sinh:   23/3/1961
Quê quán: Phú Thọ
Chức vụ:
Chính quyền: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
Trình độ:
   Chuyên môn:Bác sỹ chuyên khoa cấp II
   Chính trị: Cao cấp
   Tin học: A
Điện thoại liên lạc: 02513. 843558
Email: minhhd.syt@dongnai.gov.vn


2. PhóTrưởng phòng 
Họ và Tên: Ngô Kim Thủy
Ngày tháng năm sinh: 29/7/1984
Quê quán: Bình Dương
Chức vụ:
   Chính quyền: PhóTrưởng phòng Tổ chức Cán bộ
Trình độ:
   Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Thông tin, Cử nhân Luật
   Chính trị: Trung cấp
   Ngoại ngữ: B Anh văn, D Tiếng Nga 
   Tin học: Đại học
Điện thoại liên lạc:02513 843558
Email: thuynk@dongnai.gov.vn

 CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn