Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

​     Quyết định số 57/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ căn cứ trên các quyết định công bố của Bộ Y tế: Quyết định số 3516/QĐ-BYT ngày 24/8/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Quyết định số 2416/QĐ-BYT ngày 09/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

     Quyết định số 57/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 22 thủ tục hành chính của Mục I - Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và bãi bỏ 15 thủ tục hành chính của Mục II - Lĩnh vực Dược phẩm ban hành tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính ngành Y tế.

     Như vậy, hiện nay các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được thực hiện theo 02 quyết định: Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế là:


STT

Lĩnh vực

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng cộng

1

Khám bệnh, chữa bệnh

88

0

0

88

2

Dược phẩm

44

0

0

44

3

Mỹ phẩm

9

0

0

09

4

Tổ chức cán bộ

2

0

0

02

5

Y tế dự phòng

20

0

0

20

6

Giám định Y khoa

14

0

0

14

7

Vệ sinh An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

18

4

0

22

8

Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

0

2

2

4

9

Trang thiết bị và công trình y tế

3

0

0

3

10

Khiếu nại, tố cáo

3

0

0

3

11

Đào tạo

1

0

0

1

 

Tổng cộng

202

06

2

210


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn