Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 31/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ.

     Theo đó, Sở Nội vụ sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 01/9/2018.

     Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh giải thể từ ngày 01/9/2018.

     Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

​Vi Thị Nhâm

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn