Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Phòng Kế hoạch Tài chính

I. Nhiệm vụ
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế;
b) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;
c) Dự toán và định mức phân bổ kinh phí ngân sách hàng năm của toàn ngành.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;
3. Trình Giám đốc Sở Y tế
a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh và xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn tỉnh, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh, báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
d) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác viện trợ y tế; theo dõi việc quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ y tế đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
e) Tổng hợp số liệu thống kê y tế định kỳ năm, quý, tháng và trung hạn, dài hạn; lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.
f) Theo dõi quản lý công sản toàn ngành, tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng tài sản, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra tình hình sử dụng và quản lý tài sản cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo đúng quy định hiện hành.
g) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các quy định về quản lý tài chính; thực hiện kiểm tra thu chi các nguồn kinh phí và quyết toán kinh phí đã cấp tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Tổng hợp báo cáo tài chính của ngành theo đúng quy định.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
II. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính
1. Trưởng phòng
Họ và tên:   Nguyễn Văn Bình
Ngày tháng năm sinh: 21/8/1968
Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh
Chức vụ: 
Chính quyền: Trường Phòng Kế hoạch Tài chính
Trình độ:
Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II
Chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ: C Anh văn
Tin học: Văn phòng
Điện thoại:
Cơ quan: 02513. 941562          
Email: 
2. Phó Trưởng phòng
Họ và Tên:   Phạm Quang Thành
Ngày tháng năm sinh: 23/9/1970
Quê quán: Hà Nam
Chức vụ:
Chính quyền: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế
Trình độ:
Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chính trị: Cao Cấp
Ngoại ngữ: B Anh văn
Tin học: Chứng chỉ B
Điện thoại:
Cơ quan: 02513.846140       
Email: thanhpq@dongnai.gov.vn    
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn