Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Thanh tra Sở Y tế

I. Nhiệm vụ
1.Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của giám đốc Sở Y tế.
2.Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về y tế của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.
3.Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4.Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5.Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với các văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.
6.Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở Y tế thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn về tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.
7.Khi cần thiết, yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.
8.Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về đấu tranh chống tham nhũng.
9. Tổng hợp, báo cáo kết qủa về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.
10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
II. Lãnh đạo Thanh tra Sở
1. Chánh Thanh tra
Họ và tên: Dương Hồng Danh
Ngày tháng năm sinh: 1968
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: 
   Chính quyền: Chánh Thanh tra Sở
Trình độ
   Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II
   Chính trị: Cử nhân
   Ngoại ngữ: B Anh Văn
   Tin học: B
Điện thoại: 02513.846848

2. Phó Chánh Thanh tra
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Thủy
Ngày tháng năm sinh: 25/6/1971
Quê quán: Cần Thơ
Chức vụ: 
Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra Sở
Trình độ:
   Chuyên môn: Cử Nhân kinh tế, Thạc sỹ Hành chính công
   Chính trị: Cử nhân
   Ngoại ngữ: B Anh văn
   Tin học: Chứng chỉ A
Điện thoại:02513 846848                   
Email: thuynguyen@dongnai.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra 
Họ và tên:  Nguyễn Lục Thơ
Ngày tháng năm sinh: 7/9/1964
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: 
Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra Sở
Trình độ:
   Chuyên môn: Thạc sỹ Dược
   Chính trị: Cao cấp
   Ngoại ngữ: C Anh văn
   Tin học: Văn phòng
Điện thoại: 02513 846848               
Email: thonl.syt@dongnai.gov.vnTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn