Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn phòng Sở Y tế

I. Nhiệm vụ:

1. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Giám đốc Sở Y tế:

a) Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế;

b) Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Điều phối hoạt động của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Sở Y tế;

d) Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của Sở Y tế và của ngành theo sự phân công của Ban Giám đốc Sở.

e) Tiếp nhận việc đăng ký, theo dõi, đôn đốc các Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

g) Là đầu mối thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế và là đầu mối quản lý ISO hành chính công của Sở Y tế.

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Sở Y tế:

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong cơ quan;

b) Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng các quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tại các trực đơn vị thuộc Sở Y tế;

c) Tổ chức thực hiện công tác quản trị, bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công việc của Ban Giám đốc Sở Y tế và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức tại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế theo các quy định của pháp luật, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự an toàn cơ quan Sở.

d) Tổ chức y tế cơ quan và thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản trị.

e) Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô để phục vụ cho công tác của Sở.

g) Thực hiện việc tiếp khách và hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo toàn ngành do Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức và các công việc đột xuất khác có liên quan;

h) Làm đầu mối phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công đoàn ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, và các đối tượng chính sách trong cơ quan Sở.

3. Công tác công nghệ thông tin:

a) Xây dựng và quản lý cổng thông tin điện tử (website) của Sở Y tế;

b) Xây dựng mạng máy tính nội bộ (Lan), mạng điện thoại của Sở Y tế. Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng nội bộ; làm đầu mối quản lý về kỹ thuật cấp phát, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học của Sở Y tế;

c) Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng nội bộ, phần mềm phục vụ công tác, diều hành và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Y tế.

d) Làm đầu mối triển khai Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước ngành y tế.

4. Thực hiện công tác pháp chế:

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật liên quan ngành y tế; thực hiện công tác xây dựng pháp luật và văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật (gọi chung là văn bản pháp luật); tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật; kiểm tra văn bản pháp luật, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chính sách cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

5. Tổ chức thực hiện các công tác khác:

a) Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức Sở Y tế.

b) Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong việc cải cách hành chính ngành y tế và phòng chống thảm họa;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và Nội quy cơ quan;

d) Tổ chức thực hiện và huấn luyện tự vệ cơ quan, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan Sở.

e) Quản lý vật tư, tài sản của Sở Y tế theo các quy định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về lĩnh vực tổ chức bộ máy ngành y tế:

6.1.Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở Y tế; 

b) Dự thảo các Đề án thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

6.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế theo quy định của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quản lý công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

d) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành các Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế theo quy định phân cấp quản lý.

e) Tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo, Đoàn Kiểm tra.

g) Hướng dẫn tổ chức thực hiện xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong tỉnh.

h) Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.

i) Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị của Trung ương và địa phương trong lĩnh vực quản lý, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách.

7. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế về quản l‎ý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế:

a) Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế ngành y tế hàng năm theo định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực; theo dõi biên chế kế hoạch, thực hiện công tác giao và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

b) Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: công chức, viên chức lãnh đạo; công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và công chức, viên chức có chức danh khác.

c) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các đào tạo khác cho nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo, sử dụng nhân lực y tế của tỉnh.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

g) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, kỷ luật, cách chức, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, chuyển ngạch, chuyển loại, giải quyết chế độ hưu trí, mất sức, thôi việc và các chế độ khác liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức có các chức danh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế theo quy định phân cấp quản ‎lý.

h) Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan, du lịch ở trong nước và ngoài nước. 

i) Tổ chức việc xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý. 

k) Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế về tiền lương, các chế độ phụ cấp.

l) Giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

m) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và thực hiện báo cáo việc kê khai tài sản theo quy định.

II. Lãnh đạo Văn phòng Sở

1. Chánh Văn phòng:

Họ và Tên:Lưu Văn Dũng

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1966

Quê quán: Hải Dương

Chức vụ:

Chính quyền: Chánh Văn phòng Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: B

Điện thoại:

Cơ quan: 02513 943262

Email: dunglv.syt@dongnai.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng:

Họ và Tên: Hà Đức Minh

Ngày tháng năm sinh: 23/3/1961

Quê quán: Phú Thọ

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ:

Chuyên môn:Bác sỹ chuyên khoa cấp II

Chính trị: Cao cấp

Tin học: A

Điện thoại liên lạc: 02513. 843558

Email: minhhd.syt@dongnai.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:

Họ và Tên:   Lương Quỳnh Trang

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1980

Quê quán: Bắc Giang

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

Chính trị: 

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: B

 Điện thoại:

Cơ quan: 02513. 943964 

 Email: tranglq@dongnai.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng:

Họ và Tên: Ngô Hữu Tâm

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1983

Quê quán: Đồng Nai

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật

Chính trị: Trung cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: Cử nhân

Điện thoại:

Cơ quan: 02513. 941770 

Email: tamnh.syt@dongnai.gov.vn

5. Phó Chánh Văn phòng:

Họ và Tên: Ngô Kim Thủy

Ngày tháng năm sinh: 29/7/1984

Quê quán: Bình Dương

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ:

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Thông tin, Cử nhân Luật

Chính trị: Trung cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn, D Tiếng Nga 

Tin học: Đại học

Điện thoại liên lạc:02513 843558

Email: thuynk@dongnai.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn